Ερρ. Ν. Ουλέριχος (Heinrich Nicolaus Ulrichs)
Γραμματική της λατινικής γλώσσης προς χρήσιν των σχολείων και κατωτέρων τάξεων των Γυμνασίων
[1870]