Μανόλης Α. Τριανταφυλλίδης, Κ. Μπότσογλου (επιμ.)
Μικρή νεοελληνική γραμματική Ε΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου
[1974, 2nd edition]