Χρ. Γ. Παπανικολάου
Ευκλείδειος γεωμετρία για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου
[1977, 3rd edition]