Ε. Παπατριανταφύλλου
Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου θετικής κατευθύνσεως τριγωνομετρία
[1977, 8th edition]