Βασίλειος Στάικος
Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου (θετικής κατευθύνσεως), τόμος Α΄
[1977, 8th edition]