Κ. Κριμπάς, Ε. Ζούρος, Σ. Τσάκας, Κ. Χριστοδούλου
Μαθήματα Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου
[1979, 4th edition]