Κ. Κριμπάς, Ι. Καλοπίσης
Μαθήματα Γενικής Βιολογίας Γ' Λυκείου
[1978, 2nd edition]