Στυλιανός Ε. Κατάκης, Πέτρος Βότσης, Μαρία Τσώνου-Πολάτου (επιμέλεια)
Ζωολογία και φυτολογία Α΄ Γυμνασίου
[1977, 4th edition]