Στάθης Αλημίσης
Ασκήσεις νεοελληνικής γραμματικής για την Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
[1974]