Γ. Καλαματιανός, Θ. Μακρόπουλος, Ν. Κοντόπουλος
Νεοελληνικά Αναγνώσματα Γ΄ Γυμνασίου
[1977, 15th edition]