Α.Godier, C. Thomas, M. Moreau, Ζωή Μελά-Ιωαννίδη (μετάφραση, διασκευή)
Χημεία Β΄ Γυμνασίου
[1976, 8th edition]