Διον. Π. Λεονταρίτης
Στοιχεία φυσικής και Χημείας δια την Α΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1964, 17th edition]