Β. Καρώνης, Σ. Σερμπέτης, Θ. Φράσσαρης
Χημεία με στοιχεία ορυκτολογίας Β΄ Γυμνασίου
[1977, 1st edition]