Γ. Μπούσγος, Ι. Ταμβακλής
Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου, τόμος Γ΄
[1977, 3rd edition]