Χ. Μαλλιαρός, Α. Λαζάρου, Δ. Χατζής
Αρχαία Ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 146 π. Χ Α', Δ' Γυμνασίου
[1974, 7th edition]