Ν. Διαμαντόπουλος, Α. Κυριαζόπουλος
Ελληνική ιστορία των νεωτέρων χρόνων για τη ΣΤ΄ τάξη του Δημοτ. Σχολείου
[1979, 1st edition]