Κυριάκος Κοσμάς (μετάφραση/σχόλια)
Βιργιλίου Αινείας (εκλογαί εκ του πρώτου βιβλίου) δια την Ζ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1947]