Γάιος Ιούλιος Καίσαρας (C. Julius Caesar), Γεώργιος Ν. Παπανικολάου (μετάφραση)
Γάιου Ιούλιου Καίσαρος Απομνημονεύματα περί του εμφυλίου πολέμου Σχολικόν βοήθημα δια την ΣΤ΄ τάξιν των Οκταταξίων Γυμνασίων