Κουίντος Οράτιος Φλάκκος (Q. Horati Flacci), Γεώργιος Ν. Παπανικολάου (μετάφραση/σχόλια)
Ορατίου Ωδαί σχολικόν βοήθημα δια την Η΄ τάξιν των Οκταταξίων Γυμνασίων