Θ. Γ. Κουγιουζέλης, Σ. Γ. Περιστεράκης
Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής προς χρήσιν των Μαθητών των Γυμνασίων, των Τεχνικών Σχολών και των Υποψηφίων δια τας Εισαγωγικάς Εξετάσεις των Ανωτάτων Ιδρυμάτων
[1960]