Πλούταρχος, Κ. Φαλταϊτς (μετάφραση)
Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι. Αλέξανδρος και Ιούλιος Καίσαρα
[1932]