Στυλιανός Κατάκης
Οργανική Χημεία προς χρήσιν των μαθητών Πρακτικού και Κλασικού τύπου και των υποψηφίων δια τας εισαγωγικάς εξετάσεις των Ανωτάτων Σχολών
[1957]