Κων. Ι. Άμαντος
Ιστορία του βυζαντινού κράτους. Τόμος Πρώτος 395-867 μ. Χ
[1953, 2nd edition]