Στυλ. Κατάκης, Στυλ. Αμπατζόγλου
Ασκήσεις Γενικής Ανοργάνου και Οργανικής Χημείας προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων, Πρακτικών Λυκείων και των υποψηφίων δια τας εισαγωγικάς εξετάσεις των Ανωτάτων Σχολών του Κράτους
[1957]