Γεώργιος Λ. Παπαοικονόμου.
Λεξικόν Ανωμάλων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσης και ιδία της Αττικής διαλέκτου μετά εισαγωγής και παρατηρήσεων και εν τέλει πίνακος ανωμάλων ονομάτων προς χρήσιν των φοιτητών και των μαθητών των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως