Γιώργος Φλώρος
Ασκήσεις Φυσικής μετά των λύσεων της σχετικής θεωρίας των σχετικών τύπων, μονάδων μετρήσεως, σχημάτων και διασαφήσεων κατά κεφάλαιον. Εκ της μηχανικής στερεών, εκ της ακουστικής, θερμότητος, οπτικής, μαγνητισμού και ηλεκτρισμού. Προς χρήσιν των μαθητών των ανωτέρων Τάξεων των Γυμνασίων και απαραίτητων βοήθημα των παρασκευαζόμενων δια Σττρατιωτικάς και άλλας Σχολάς.
[1948, 1st edition]