Στέφανος Δ. Σερμπέτης
Στοιχεία οργανικής χημείας προς χρήσιν των υποψηφίων διά τας εισαγωγικάς εξετάσεις των ανωτάτων σχολών και των μαθητών της Η' τάξεως των Γυμνασίων και πρακτικών λυκείων
[1953, 2nd edition]