Στυλιανός Κατάκης
Ανόργανος Χημεία προς χρήσιν των μαθητών Γυμνασίου Πρακτικού και Κλασσικού τύπου και των υποψηφίων δια τας εισαγωγικάς εξετάσεις των Ανωτάτων Σχολών
[1957, 3rd edition]