Κων. Σαμιωτάκης
Στοιχεία φυσικής δια την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων και την αντίστοιχον Τάξιν των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης
[1935, 4th edition]