Παναγιώτης Γ. Τσιλήθρας
Στοιχεία ορυκτολογίας - γεωλογίας προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ τάξεως του Γυμνασίου και των αντιστοίχων τάξεων των άλλου είδους εκπαιδευτηρίων
[1923]