Γεώργιος Χ. Παπανικολάου
Στοιχεία Ανθρωπογεωγραφίας προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ τάξεως Γυμνασίων και Πρακτικών Λυκείων
[1938, 2nd edition]