Π. Τόγκας, Θ. Πασσάς, Ν. Νικολάου, Δ. Κάρτσωνας (επιμέλεια)
Αριθμητική δια τας κατωτέρας τάξεις των Γυμνασίων
[1956, 4th edition]