Ελένη Βουραζέλη-Μαρινάκου
Ιστορία των Μέσων Χρόνων από του Μ. Κωνσταντίνου μέχρι της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων. Δια την Δ΄ των Εξατατάξιων Γυμνασίων
[1958, 3rd edition]