Νείλος Σακελλαρίου, Δ. Κάρτσωνας (επιμέλεια)
Άλγεβρα δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυμνασίων
[1953, 2nd edition]