Γεώργιος Δ. Βορεάδης
Στοιχεία γεωλογίας και ορυκτολογίας προς χρήσιν των μαθητών της Δ΄ τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1940]