Α. Λαζάρου
Ιστορία των νεοτάτων χρόνων από τη συνθήκη της Βιέννης (1853) μέχρι των ημερών μας. Δια την ΣΤ΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1953, 3rd edition]