Ξενοφών, Σπ. Στουραϊτης
Ξενοφώντος Απομνημονεύματα εκλογαί προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ Τάξεως των Γυμνασίων
[1920, 2nd edition]