Σπυρίδων Μηλιαράκης
Φυσική Ιστορία προς χρήσιν των μαθητών της δευτέρας τάξεως των Ελληνικών τάξεων
[1913]