Αλέξανδρος Γ. Σαρής
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Α΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων .
[1928, 1st edition]