Θρασύβουλος Σ. Βλησίδης
Στοιχεία ζωολογίας προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως των Γυμνασίων και Ημιγυμνασίων
[1932, 1st edition]