Α. Παππαδάτος, Στ. Δουφεξής
Ορθόδοξος χριστιανική Κατήχησις και Λειτουργική : προς χρήσιν των μαθητών της έκτης τάξεως των Δημοτικών Σχολείων
[1952]