Πέτρος Π. Παπαϊωάννου
Αριθμητική Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου
[1967]