Αγγελική Χ. Πάτση, Αλεξ. Σιββάς
Ελληνική ιστορία Νέων Χρόνων για την ΣΤ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1950]