Ι. Οικονομίδης
Mon livre de francais, βιβλίον τρίτον, δια το τρίτον έτος διδασκαλίας των Γαλλικών