Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Μαθηματικά Γ΄ τάξεως Γυμνασίου
[1967, 1st edition]