Α. Λαζάρου, Δ. Χατζής, Ελένη Βουραζέλη-Μαρινάκου
Ιστορία Ελληνορωμαϊκή-Βυζαντινή Μεσαιωνική Ευρώπη 146 π. Χ -1453 μ. Χ. Β΄ και Ε΄ Γυμνασίου
[1969, 14th edition]