Κων. Σαμιωτάκης
Στοιχεία Φυσικής και Χημείας δια την τρίτην τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και την αντίστοιχον τάξιν των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1926, 6η Έκδοση]