Β. Δ. Καλλιφρονάς
Σειρά εγκυκλίων ελληνικών μαθημάτων προς χρήσιν των φοιτητών της μεγάλης του Γένους Σχολής.Τόμος τρίτος.
[1896, 3rd edition]