Ηρόδοτος, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Ηρόδοτος Εκλογαί (Ι-ΙΙ) δια την τρίτην τάξιν των Γυμνασίων
[1939, 3rd edition]