Στυλιανός Ι. Γρηγορίου
Γραμματική της γαλλικής γλώσσης δια τας τέσσαρας τάξεις των Τετραταξίων Γυμνασίων, τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών σχολείων της μ. εκπαιδεύσεως, την γ΄ τάξιν των Αστικών Σχολείων των θηλέων και τα διδασκαλεία της δημοτικής εκπαιδεύσεως
[1928, 4th edition]